ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt ajánlatkérő!

2018. május 25.

Ferenczi Andrea egyéni vállalkozó  (a továbbiakban: adatkezelő) mint a  www.ferenczikonyveles.hu  weboldal üzemeltetője, adatkezelő, magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Én, Ferenczi Andrea, mint egyéni vállalkozó ügyfeleim és partnereim személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartom ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési gyakorlat:

Az egyéni vállalkozói tevékenységemnek adatkezelései:

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Felhívom az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: